PRAY & TEACH!

Origo-metrum [20190303], mixed technique drawing on canvas, 35 7-16x35 7-16in.[90x90cm]_1.1.jpg
 

Transform Europe & the world

by praying & teaching!

 
 

The fool says in his heart,

»There is no God.«

They are corrupt, doing abominable iniquity;

there is none that does good.

God looks down from heaven upon the sons of men

to see if there are any that are wise,

that seek after God.” […]

Psalm 53 – Denunciation of Godlessness

• • •

“Make me to know thy ways, O Lord;

teach me thy paths.

Lead me in thy truth, and teach me,

for thou art the God of my salvation;

for thee I wait all the day long.” […]

Psalm 25 – Prayer for Guidance and for Deliverance

• • • 

“Blessed be thou, O Lord;

teach me thy statutes!

With my lips I declare

all the ordinances of thy mouth.

In the way of thy testimonies I delight

as much as in all riches.

I will meditate on thy precepts,

and fix my eyes on thy ways.

I will delight in thy statutes;

I will not forget thy word.

Deal bountifully with thy servant,

that I may live and observe thy word.

Open my eyes, that I may behold

wondrous things out of thy law.” […]

Psalm 119 – The Glories of God’s Law

 

 IN GERMAN PRAY & TEACH

BETE UND LEHRE!

Origo-metrum [20190127], mixed technique drawing on paper, 17 3-4 x 17 3-4 in. [45x45cm]-[framed_52x52cm]-1-tr-grey.jpg
 

 BETE UND LEHRE!

„Der Tor sagt in seinem Herzen: »Es gibt keinen Gott.«

Sie handeln verderbt und tun abscheuliches Unrecht, da ist keiner, der Gutes tut.

Gott blickt vom Himmel herab auf die Menschen, um zu sehen, ob ein Verständiger da ist, einer, der Gott sucht.“ […]

Psalm 53 – Die Torheit des Gottesleugners

• • • 

„Zeige mir, HERR, deine Wege, lehre mich deine Pfade!

Führe mich in deiner Treue und lehre mich; denn du bist der Gott meines Heils.

Auf dich hoffe ich den ganzen Tag.“ […]

Psalm 25 – Bitte um Vergebung und Leitung

• • • 

„Gepriesen seist du, HERR! Lehre mich deine Gesetze!

Mit meinen Lippen verkünde ich alle Entscheide deines Munds.

Am Weg deiner Zeugnisse habe ich Freude, wie an jeglichem Reichtum.

Ich will nachsinnen über deine Befehle und schauen auf deine Pfade.

Ich ergötze mich an deinen Gesetzen, dein Wort will ich nicht vergessen.

Handle an deinem Knecht, so werde ich leben. Ich will dein Wort beachten.

Öffne mir die Augen, dass ich schaue die Wunder deiner Weisung!“ […]

Psalm 119 – Lebenslanger Wandel in der Weisung des Herrn

 

 IN HUNGARIAN PRAY & TEACH

IMÁDKOZZ ÉS TANÍTS!

Origo-Jesu [20190318], 2019, vegyes technika, papír, 50x50cm-1-1-green2.jpg

 

 

Átalakítani Európát és a világot

imádkozás és tanítás által!

 
 

„Az esztelen így szól szívében: »Nincs Isten!«

Álnokok, romlottak, s amit művelnek, borzalom.

Senki sincs, aki még a jót tenné.

Isten, nézz le az égből az ember fiaira, hogy van-e még bölcs,

van-e még, aki az Istent keresi.” […]

53. ZSOLTÁR – Az emberek romlottsága

• • • 

„Uram, mutasd meg nekem útjaidat, taníts meg ösvényeidre!

Vezess igazságod szerint és taníts engem, hiszen te vagy az én Istenem és gyámolom, minden időben benned bizakodom!” […]

25. ZSOLTÁR – Könyörgés Istenhez vezetésért

• • • 

„Légy áldott, Uram, s taníts meg törvényeidre!

Ajkammal hirdetni fogom szádnak minden szavát.

A tőled megszabott úton találom örömöm, inkább, mint ha bőségben volna részem.

Útmutatásaid örömömre vannak, szavaidról soha el nem feledkezem.

Gyakorolj kegyet szolgáddal s élni fogok, és követem tanításodat.

Nyisd meg a szememet, hogy meglássam törvényeid csodálatosságát.” […]

119. ZSOLTÁR – A törvény dicsérete

 
 

 

ORIGO JESU

Origo Jesu Kör:

Képekkel bizonyságot adók – Tanúságtevő művészek missziója

Az ORIGO JESU lelkiség útja

Origo Jesu – A tiszta és magától értetődő út: Jézus által az Atyához

JÉZUS KÖZÉPPONTJA ÚT

Katolikus keresztény út – Primordiális-örökkévaló-keresztény út – 

Intuitív-kereszténység


Az Érzés-Értés-Hit-Szeretet együttesének keresztényi útja


Lelkületük a Menny felé irányul


Adoráció az emberi és isteni Jézus Krisztus iránt képek által

Az út egyik fő vezérfonala: 

ISTEN MAGA A SZERETET, legyen EGYSÉG KRISZTUSBAN

Az ORIGO JESU egy lelkiségi mozgalom, egy határokat nem ismerő 

világi tanúságtevő alkotói kör

Képekkel és a logosz ereje által prédikáló, tanító és tanúságtevő 

római katolikus világi lelkiségi mozgalom

 

 

ORIGO JESU

Isten ––– Ember 

[ A kapcsolat ]

A Jézus-középpontja Út által az Ember megtalálja az Egységet Istennel

Uno mystica


Origo Jesu – A tiszta és magától értetődő út: Jézus által az Atyához

TEREMTŐ / ISTEN / MENNYEI ATYA

Krisztus követése

Hit / Áldozat

Az önmagamság útján

Religio, visszakötés

A ráhagyatkozás útján

Konfesszió, megvallás

Pistis

[ Elővételezett transzcendentális bizonyosság ]

Művészet, alkotni tudás

A művészet támaszték

Tudatos – Intuitív

Élő-gondolkozás

Intellektus

A tudatos feladása, kontempláció

a gondolkozástól való mentesség

Lecsupaszítva lenni,  gyermeknek lenni

megnyílás, emlékezés az Atyára

Szív, kegyelmi állapotban levés, irgalomért esedezés

Teljes Ember

Világi életben való boldogulás

+

Spirituális létben való boldogulás


 

 

Az ORIGO JESU ÚT

[ Jézus-középpontja Út ]

Jézus középpontja az Atya, az Atya középpontja Jézus, Jézus középpontja az Ember, az Ember középpontja Jézus, ezáltal az Ember középpontja az Atya.

Az Atya középpontja az Ember, mert elküldte Fiát, Jézust,

hogy Ő visszavezesse az Embert Őhozzá.

Az Atya kisugározza a középpontját a Szentlélek által Jézusba, Jézus kisugározza a középpontját Szentlélek által az Emberbe, az Ember ráhagytkozik a Szentlélekre, hogy Jézust követhesse, majd Jézus középpontjába jut, hogy Jézussal együtt a Szentlélek által  vezettetve visszajusson az Atyához.

Az Egység az Atyában van, az Atya origójában.

Az Atya-Fiú-Szentlélek és az Ember Egysége önmagam egységessége.

Ez a „szent-négyesség” – aki Egy. A négy személy egy.

Az Ember megtalálja az Egységet Istenben

Az Egy-ház Jézus centruma által az Atyában van

Ez a mi Egyházunk, az én egyházam, az én egyetlen egy házam

[ Legbensőbb tanítás: Az Ember megtalálja az Egységét Istennel ]

Az Ember megtalálja az Egységét Istennel Jézus által:

a krisztusivá válás által.

Ámen.