ORIGO JESU

New Christian Art for Europe & World

by an European Christian Mission of Artists

Origo-Jesu [20190212], mixed technique drawing on paper, 19 11-16 x 19 11-16 in. [50x50cm]-[framed_57x57cm]_1-cr.jpg
 

ORIGO JESU – THE CLEAR AND

SELF-EVIDENT WAY: BY JESUS TO GOD

“To make the culture Christ-follower by the art and the artists.”

 

»Claritas – Integritas – Consonantia«

Saint Thomas Aquinas

 
 

“My heart is steadfast, O God, my heart is steadfast!

I will sing and make melody! Awake, my soul!

Awake, O harp and lyre! I will awake the dawn!

I will give thanks to thee, O Lord, among the peoples,

I will sing praises to thee among the nations.

For thy steadfast love is great above the heavens,

thy faithfulness reaches to the clouds.

Be exalted, O God, above the heavens!

Let thy glory be over all the earth!

[…]

O grant us help against the foe, for vain is the help of man!

With God we shall do valiantly; […]”

BOOK OF PSALMS

Psalm 108 – Praise and Prayer for Victory

(RSVCE)

 

 

ABOUT US

ORIGO JESU CIRCLE

With Picture Testifier Circle

The christian mission for Europe & World by the art

Inter-denominational dialogue – By Pictures – By Art

Interfaith dialogue – By Pictures – By Art

“The synthesis between culture and faith is not just a demand of culture, but also of faith...

A faith which does not become culture is a faith which has not been fully received, not thoroughly thought through, not faithfully lived out.”

SAINT JOANNES PAULUS PP. II

[...as I said on 16 January 1982 (Discourse to the participants at the National Congress of the Movement of Cultural Commitment).]

 

 IN GERMAN

AUF DEUTSCH

Origo-Jesu [20190107], mixed technique drawing on paper, 19 11-16 x 19 11-16 in. [50x50cm]-[framed_57x57cm]_1-red2.jpg

ORIGO JESU – DER HELLE UND SELBSTVERSTÄNDLICHE WEG: DURCH JESUS ZU GOTT

„Machen die Kultur Christusanhänger durch die Kunst und Künstler/innen.“

»Claritas – Integritas – Consonantia«

Saint Thomas Aquinas

 

„Mein Herz ist bereit, Gott, ich will singen und spielen, ja, du meine Herrlichkeit.

Wacht auf, Harfe und Leier, ich will das Morgenrot wecken!

Ich will dich preisen, HERR, unter den Völkern, dir vor den Nationen singen und spielen.

Denn deine Liebe reicht über den Himmel hinaus, deine Treue, so weit die Wolken ziehen.

Erhebe dich über den Himmel, Gott! Deine Herrlichkeit sei über der ganzen Erde! […]

Bring du uns Hilfe gegen den Feind, denn die Hilfe von Menschen ist nichtig! […]“

BUCH DER PSALMEN

Psalm 108 – Gott, Geborgenheit und Schutz seines Volkes

 

 

ÜBER UNS

ORIGO-JESU-KREIS

Mit Bilder Zeuge-Kreis

Die christliche Mission für Europa und Welt durch die Kunst

Interkonfessioneller Dialog – Durch Bilder – Durch Kunst

Interreligiöser Dialog – Durch Bilder – Durch Kunst

»Die Synthese zwischen Kultur und Glaube nicht nur ein Anspruch der Kultur, sondern auch des Glaubens ist …

Ein Glaube, der nicht Kultur wird, ist ein Glaube, der weder voll angenommen noch innerlich durchdacht noch treu gelebt wird«

SANKT JOHANNES PAUL II.

[Schreiben zur Errichtung des Päpstlichen Rates für die Kultur, 1982).]

 

 ORIGO JESU

IN HUNGARIAN

MAGYARUL

Origo-Jesu [20190312], 2019, vegyes technika, papír, 70x70cm-2.jpg
 

ORIGO JESU – A TISZTA ÉS MAGÁTÓL ÉRTETŐDŐ ÚT: JÉZUS ÁLTAL AZ ATYÁHOZ

„Krisztus-követővé tenni a kultúrát a művészet és a művészek által.”

 
 

»Világosság – Kerek egészség – Összhang«

Aquinói Szent Tamás

 

„Kész az én szívem, Istenem, kész az én szívem,

énekelek és zsoltárt zengek. Ébredj fel, dicsőségem!

Ébredjen a hárfa és a lant,

hadd keltsem fel a hajnalt!

Hálát adok neked, Uram, a népek között,

zsoltárral dicsérlek a nemzetek között.

Mert irgalmad felér az egekig

és hűséged a fellegekig.

Tedd, Isten, hogy dicséreted az egek fölé érjen,

s az egész földön nyilvánuljon meg dicsőséged!

[…]

Segíts ki minket a szorongatásból,

mert hiábavaló az emberi segítség,

de Istennel győzelmet aratunk, […]”

A ZSOLTÁROK KÖNYVE

108. ZSOLTÁR – Isten, a nép támasza és védelmezője

 

 

RÓLUNK

ORIGO JESU KÖR

Képek által bizonyságot adó művészek

„Azt is mondom nektek: Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják mennyei Atyámtól. Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük.”

Mt 18,15-20.

A kör gondolata Ladislaus von Schwarzwald festőművésztől ered, az Origo Jesu Kört ő alapították meg.

Alapvetően egy „képekkel prédikáló világi rend” megalapítását kezdeményezte, 2019 év tavaszán. Kezdetben a „rend” egyfajta »harmadrend« lehetne, amely kötelékében mély elkötelezettségű, „szerzetesi” lelkületű, művészetet alkotó lelkek közössége lenne. Egy valódi, hiteles »rend« igen szigorú feltételek keretében működik, ezzel erősíti a Keresztény Egyházat.

Amennyiben egy aktívabb, társadalmat átalakító, egyéneket megszólító ténykedésre gondolunk, akkor célszerűbb egy »kör« létrehívását kezdeményezni. A kör által egy „világi rend” megalapozása is a cél, amelyből kinőhet az idők folyamán egy valódi »keresztény rend«, egy keresztény művészetet alkotó rend.

Az alapító szándéka már a legelső lépéseknél is maximalista igényű. Így legyen ez egy harmadrendi jellegű kör, azonban az idealitásban az eminens hozzáállású alkotók is felmutathatják a szerzetesek magasrendű elkötelezettségét: a Krisztus-követést illetve a Krisztus(i)-szeretet gyakorlását, megélését.

A 21. század elején igen fontos egy ilyen lelkiség-szellemiség felmutatása: az Egyháznak minden téren szüksége van a megerősödésre. Például a papi hivatás vállalására és a lelkek megtérésére is ösztönzőt kell adni, így felmerülhet az, hogy a művészet is adhatna katalizáló erőt mindehhez. A keresztény megújhodás és újjászületés minden korban együtt járt a művészetek megújulásával, vagy éppenséggel a művészet alapozta meg, járult hozzá a felvirágzáshoz. Az Origo Jesu Kör szerény szándéka az, hogy hozzájáruljon a kornak megfelelő keresztény művészeti körök és mozgalmak indulásához Európában és a nagyvilágban. Az ébredésben a keresztény újjászületésnek nem lesznek határai!

Másrészről viszont a művészetek, a művészek eltávolodása a hittől, a kereszténység alapállásától, a Krisztusi úttól, magával hozta a felszínes újdonság-keresést, amely nem bizonyul hosszabb távú megtartó erőnek. Ugyanis a napjainkban észlelt kortárs művészeti válságok és a mindenfajta szellemi eltévelyedések erre utalnak: a posztmodernitásban bevégződik, szétesik a vágyott szabadság.

Így egy nagyszerű kihívás áll előttünk: a művészeknek is fel kell mutatni a hiteles utakat, és bekapcsolódási lehetőségeket kell teremteni arra, hogy immáron a keresztényi művészeti ösvényen haladjanak. Majdan pedig az ösvény egy széles úttá, utakká is kiterebélyesedhet. A kör alapvetően eminens értékek és mértékek mentén szerveződik és alkot, azonban az átformálódás időszakában „átmeneti, visszatérítő” művészi utak is lesznek. A közös építkezés egyre elmélyültebben, azaz egyre magasabb szinten hozza el az Atya, a Fiú és a Szentlélek dicsőségét megjelenítő és azt hirdető műremekeket. Így a művészek megtérésükkel és a hitük által „gátat szabhatnak” a további eltévelyítésnek. Ezáltal a jelenkor művészetének igazabb határai lehetnek, és a jövőben az alkotók immáron a forráshoz vivő műveket alkothatnak a társadalom számára – nem a forrástól elfelé vivőket, mint ahogyan azt nagyon sokak teszik.

Az Origo Jesu Kör szellemiségében a művészet egyáltalán nem „művészi öncél”, hanem tanúságtétel a hit és kereszténység mellett: Jézus és az Atya mellett. A kör és annak művészete egy önnön magukat lelkileg-szellemileg felemelő alkotói megerősítés, amely kisugárzik az élet szélesebb köreire is. A lelki-szellemi ember számára a hit és a művészet, a transzcendens felé fordulás és az alkotófolyamat egymást átható, egymást támogató viszonylat.

Az Origo Jesu Kör olyan missziós mozgalom, amely ökumenikusan nyitott, de az alapokban katolikus közösség. Tetteiben, lelkiségében, szellemiségében evangélium-központú, pünkösdben élő, dicsőítő, evangélizáló, inkulturációt előmozdító testvéri kör: a szeretet által szolgáló.

 

Az ORIGO JESU KÖR alapvető tevékenységei

„Az Origo Jesu Istent dicsőíti és a lelkeket a megszentelő útra segíti Jézus vezetésével,

a logos, a pistis, a sophia, a hit és a szeretet által támogatva.”

BEFELÉ FORDULÓ ALKOTÓI TEVÉKENYSÉGEK

GYAKORLATI: „imádkozom és alkotok”

• A kör alkotói keresztény művészek, akik Istennek, a kereszténységnek felajánlott művészetet alkotnak.

• Mindennapi műtermi munkálkodás, szerzetesi lelkülettel, elmélyülten.

• Olyan eminens művek megalkotása, amelyek alkalmasak a Keresztény Újjászületés Múzeumának gyűjteménye számára.

ELMÉLETI: „imádkozom és szemlélődök”

• Keresztény és/vagy katolikus képteológia tervezetének kidolgozása, új, 21. századi perspektívából.

• Az »Origo Jesu teológia és képteológia« megalapozása, kimunkálása.

• Az »ExAnimo képteológia« megalapozása, kimunkálása.

• A kör alkotói folytonos kutató munkát is végeznek a hit és a művészet, a kereszténység és a kultúra viszonylatában, hogy a jelenben és a jövőben mik lehet a maradandó értékek és mértékek.

• Kutatás mindenfajta nem keresztény transzcendens művészet megértése céljából.

• Összehasonlító elemzések az elmúlt korok művészeti viszonylatai kapcsán. Feltárni a modernitás esetleges pozitívumait, amelyek részben érvényesek lehetnek a 21. századi kereszténység számára, illetve a posztmodernitás végletesen eltévelyítő tendenciáira rámutani.

• Művészet általi felekezetek és vallások közötti párbeszéd elméleti megalapozása, kimunkálása.

• Egyéb elméleti perspektívák vizsgálata az elmélyültebb művészi alkotómunka érdekében.

KIFELÉ FORDULÓ ALKOTÓI TEVÉKENYSÉGEK

„Imádkozom, teszek, tanítok”

• Képek által bizonyságot adás mindenki számára.

• A művészet által tanúságot tevők bemutatkozása.

• Kiállítások és előadások általi megmutatkozás és tanítás.

• Nem keresztény művészetet alkotó művészek számára is felmutatni az elhívást.

• Hasonló jellegű keresztényi művészeti körök és mozgalmak megalapításának inspirálása.

• Evangélizálás és inkulturáció művészet által.

• Kultúrpasztoráció a saját lehetőségek mentén.

A kultúrpasztoráció kiindulási pontja:

„Egy hit, mely nem válik kultúrává, nem teljesen elfogadott hit, nem egészen átgondolt és nem igaz módon megélt.”

II. JÁNOS PÁL pápa, Irat a Kultúra Pápai Tanácsa felállítására, 1982. május 20.

• Művészek misszionáriusi, embereket megszólító jelenléte a mindennapokban.

• Művészek keresztény missziója Európáért és a világért.

• Felekezetek és vallások közötti párbeszéd a művészet által.

• Az adományozó-és-kolduló keresztény misszió működtetése.

• Folyamatos kapcsolatkeresés, kapcsolattartás és kommunikálás az Egyházzal, felekezetekkel, illetve keresztény művészekkel, művészeti körökkel, mozgalmakkal, egyesületekkel, alapítványokkal és intézetekkel.

• Minden egyéb olyan felemelő tevékenység, amelyek az »Isten és ember kapcsolat«-ot elevenebbé teszik a mindennapokban.

„Ha az origót az öröklétbe helyezem, az abszolútba, avagy Jézusba akkor az a krisztusi út.

Az Origo Jesu útja a kereszt magamra vétele, a keresztút: önfeláldozás és áldozás a halhatatlanért.”

„Éld meg Jézus középpontját!”

Több információ a »Komplex intézet« oldalon: FOUNDATION

 

 

„A kultúra és a hit közötti szintézis nemcsak a kultúra, hanem a hit igénye is...

Egy hit, amely nem válik kultúrává, az egy olyan hit, amelyet nem fogadtunk el teljesen, nem gondoltunk át alaposan, nem hittel telien és nem hűen éltünk meg.”

SZENT II. JÁNOS PÁL pápa

[Irat a Kultúra Pápai Tanácsa felállítására, 1982. május 20.]

___________

„Az a hit, amelyet nem tettem kultúrává, az egy olyan hit, amelyet nem fogadtam el teljesen, nem gondoltam át alaposan, nem hittel telien és nem hűen éltem meg.”

SZENT II. JÁNOS PÁL pápa észrevétele alapján [az Origo Jesu teológia mentén] Ladislaus von Schwarzwald

Minden tettünk:

„Isten dicsőítése és a lelkek megszentelő útra vezetése.”

 

 IN OTHER LANGUAGES

[ES] – [FR] – [IT] – [PT]

Origo-Jesu [20190318], 2019, vegyes technika, papír, 50x50cm-2.jpg
 

[ES]

JUAN PABLO II

CARTA POR LA QUE SE INSTITUYE EL CONSEJO PONTIFICIO PARA LA CULTURA

"La síntesis entre cultura y fe no es sólo una exigencia de la cultura, sino también de la fe ...

Una fe que no se hace cultura es una fe no plenamente acogida, no totalmente pensada, no fielmente vivida" como decía el 16 de enero de 1982

(Discurso a los participantes en el congreso nacional de Movimiento eclesial de compromiso cultural).

IOANNES PAULUS PP. II


[FR]

LETTRE AUTOGRAPHE

DU PAPE JEAN PAUL II

DE FONDATION DU CONSEIL PONTIFICAL DE LA CULTURE

"La synthèse entre culture et foi n'est pas seulement une exigence de la culture mais aussi de la foi...

Une foi qui ne devient pas culture est une foi qui n'est pas pleinement accueillie, entièrement pensée et fidèlement vécue", comme je le disais le 16 janvier 1982.

(Discours aux participants au Congrès national du mouvement ecclésial d'engagement culturel.)

IOANNES PAULUS PP. II


[IT]

GIOVANNI PAOLO II

LETTERA DI FONDAZIONE DEL PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA CULTURA

«La sintesi tra cultura e fede non è solo un'esigenza della cultura, ma anche della fede...

Una fede che non diventa cultura è una fede non pienamente accolta, non interamente pensata, non fedelmente vissuta» («Discorso ai partecipanti al Congresso Nazionale del Movimento ecclesiale di impegno culturale»: «Insegnamenti», V, 1 [1982] 131), come dicevo il 16 gennaio 1982.

IOANNES PAULUS PP. II


[PT]

CARTA DO PAPA JOÃO PAULO II

AO SECRETÁRIO DE ESTADO MEDIANTE A QUAL É INSTITUÍDO O PONTIFÍCIO CONSELHO PARA A CULTURA

"A síntese entre cultura e fé não é só uma exigência da cultura, mas também da fé...

Uma fé que não se torna cultura é uma fé não de modo pleno acolhida, não inteiramente pensada e nem com fidelidade vivida", como eu dizia a 16 de Janeiro de 1982 (Discurso aos participantes no Congresso Nacional do Movimento Eclesial de Empenho Cultural).

JOANNES PAULUS PP. II